Contract de Închiriere

Apartament în Regim Hotelier

 Data: 02.03.2024 Ora: 22:22

1. Părțile Implicate:

Proprietar:
 • Nume: S. C. Sunet Digital Srl
 • Cui : 23937485
 • Adresa: Valeriu Braniste nr 1 Deva Romania Jud Hunedoara
 • Număr de Telefon: 0762085466
 • E-mail: office@sunetdigital.ro.

2. Descrierea Proprietății:

3. Perioada de Închiriere:

4. Plata:

lei / zi

lei / zi

5. Politica de Anulare:

 • 5.1 Anulare în Termen de 30 Zile: Clientul poate anula rezervarea cu cel puțin 30 zile înainte de check-in, fără taxe suplimentare.
 • 5.2 Anulare în Termen de 7 Zile: Pentru anulările făcute în termen de 7 zile sau mai puțin înainte de check-in, se va aplica o taxă de anulare de 50% din suma totală a rezervării.
 • 5.3 Anulare în Ziua Check-in-ului sau Neprezentare: În caz de anulare în ziua check-in-ului sau în caz de neprezentare, Clientul va suporta o taxă de anulare integrală, reprezentând suma totală a rezervării.
 • 5.4 Modificări ale Perioadei de Ședere: Modificările la perioada de ședere trebuie notificate cu cel puțin 7 zile înainte de check-in și sunt supuse disponibilității. Totodata prelungirea perioadei de ședere se anunța cu cel puțin 1 zi înaintea check-out-ului.
 • 5.5 Anularea din Partea Proprietarului: Proprietarul își rezervă dreptul de a anula rezervarea în orice moment, fără nicio răspundere, și va restitui integral suma plătită de către Client.

6. Reguli ale Casei:

 • 6.1 Fumatul: Fumatul este strict interzis în interiorul apartamentului. Încălcarea acestei reguli poate atrage o taxă suplimentară pentru curățarea spațiului.
 • 6.2 Animale de Companie: Admiterea animalelor de companie trebuie să fie anunțată în avans și este supusă aprobării prealabile a Proprietarului. În cazul aprobării, se poate aplica o taxă suplimentară pentru curățarea spațiului
 • 6.3 Zgomotul și Respectarea Vecinilor: Este interzisă producerea de zgomote excesive în timpul șederii. Respectarea liniștii este esențială pentru a nu deranja vecinii. Încălcarea acestei reguli poate duce la rezilierea imediată a contractului și evacuarea din apartament.
 • 6.4 Utilizarea Spațiului: Apartamentul este destinat exclusiv utilizării rezidențiale și de cazare temporară. Orice altă utilizare, inclusiv organizarea de evenimente, necesită aprobarea prealabilă a Proprietarului.
 • 6.5 Obiecte Periculoase sau Ilegale: Este strict interzisă introducerea sau utilizarea în apartament a oricăror obiecte periculoase sau ilegale. Orice încălcare a acestei reguli va duce la rezilierea imediată a contractului și raportarea la autoritățile competente.
 • 6.6 Respectarea Spațiului și a Obiectelor: Clientul se angajează să respecte spațiul și obiectele din apartament. Orice daune sau distrugeri constatate la check-out vor fi suportate financiar de către Client.
 • 6.7 Conformitatea cu Legile Locale: Clientul trebuie să respecte toate legile și regulamentele locale în timpul șederii în apartament. Orice activitate ilegală va fi raportată autorităților competente.
 • 6.8 Check-out la Ora Stabilită: Clientul se obligă să respecte ora de check-out stabilită. Întârzierea fără acord prealabil duce la aplicarea unei taxe suplimentare de 10%/ora din valoarea garantiei.
 • 6.9 Curățenie la Check-out: Clientul este responsabil pentru menținerea curățeniei în timpul șederii și pentru predarea apartamentului în aceeași stare de curățenie la check-out. În caz contrar, se poate aplica o taxă suplimentară de curățenie.

7. Daune și Răspundere:

 • 7.1 Raportarea Daunelor: Clientul este obligat să raporteze orice daune sau deficiențe constatate la check-in în termen de 2 ore de la ocuparea apartamentului.
 • 7.2 Daune cauzate de Client:Clientul este responsabil pentru orice daune aduse apartamentului sau obiectelor din interior de către el sau alte persoane aflate în apartament pe durata șederii sale.
 • 7.3 Răspundere Financiară: În cazul constatării daunelor, Clientul este obligat să acopere integral costurile reparațiilor sau înlocuirii obiectelor afectate.

8. Exonerare de Răspundere în Caz de Accidente sau Evenimente Neprevăzute:

 • 8.1 Evenimente Neprevăzute: Proprietarul nu își asumă răspunderea pentru orice accidente, prejudicii sau evenimente neprevăzute care ar putea afecta Clientul sau bunurile acestuia în timpul șederii în apartament.
 • 8.2 Asigurare Recomandată: Se recomandă Clientului să încheie o asigurare adecvată pentru a acoperi eventualele pierderi sau daune suferite în timpul șederii.

9. Taxa de Garanție și Răspundere pentru Daune:

 • 9.1 Taxa de Garanție: Clientul plătește o taxă de garanție conform punctului 4. Această sumă va fi restituită integral la check-out dacă nu sunt identificate daune sau încălcări ale regulilor.
 • 9.2 Daune constatate la Check-out: În cazul identificării daunelor sau încălcării regulilor la check-out, suma corespunzătoare reparațiilor sau remedierii prejudiciilor va fi reținută din taxa de garanție.
 • 9.3 Diferența de Daune: Dacă prejudiciul depășește valoarea taxei de garanție, Clientul este obligat să plătească diferența în termen de 30 zile de la check-out. Dacă se depășește termenul stabilit clientul va suporta și plata dobânzilor legal ,conform legislației în vigoare.
 • 9.4 Prejudicii Care Împiedică Desfășurarea Activității de Închiriere: În cazul în care daunele aduse impiedică desfășurarea activității de închiriere, Clientul se obligă să plătească fiecare zi de cazare în valoare de 150 lei până la soluționarea situației.

10. Forța Majoră:

 • 10.1. Nicio parte nu va fi considerată responsabilă pentru neexecutarea sau întârzierea în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului contract dacă aceasta este cauzată de evenimente care sunt dincolo de controlul său rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, cutremure, inundații, incendii, epidemii, războaie, conflicte civile, acte teroriste, greve, blocaje guvernamentale, schimbări legislative semnificative sau orice alt eveniment considerat a fi forță majoră conform legilor aplicabile.
 • 10.2. Partea afectată de forța majoră va notifica imediat cealaltă parte despre apariția unei astfel de situații și va depune eforturi rezonabile pentru a depăși sau atenua efectele respective.
 • 10.3. În măsura în care evenimentul de forță majoră împiedică sau întârzie executarea obligațiilor contractuale pentru o perioadă continuă de [Număr de Zile] zile, fiecare parte are dreptul să rezilieze prezentul contract fără a fi pasibilă de plata de daune și fără nicio răspundere ulterioară.
 • 10.4. Orice sumă achitată în avans de către Client pentru perioada afectată de forța majoră va fi restituită proporțional, luând în considerare zilele neutilizate de cazare.

11. Integritatea Proprietății:

 • 11.1. Clientul se angajează să respecte integritatea și proprietatea apartamentului, inclusiv mobilierul, echipamentele și orice alte facilități furnizate. Orice daune sau pierderi cauzate de Client sau de oaspeții săi vor fi suportate financiar de către Client.

12. Asigurare de Călătorie:

 • 12.1. Se recomandă Clientului să aibă o asigurare de călătorie valabilă pentru perioada șederii în apartament. Proprietarul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, pierderi sau daune personale suferite de Client sau de oaspeții săi.

13. Dreptul de Acces:

 • 13.1. Proprietarul sau reprezentanții săi au dreptul de a accesa apartamentul în scopul efectuării de reparații necesare, inspecții sau în caz de urgență. Clientul va fi notificat în prealabil, dacă este posibil, cu excepția cazurilor de urgență.

14. Menținerea Curățeniei:

 • 14.1. Clientul se angajează să mențină curățenia în interiorul apartamentului pe durata șederii sale. În caz contrar, se poate aplica o taxă suplimentară de 150 lei pentru servicii de curățenie.

15. Încălcarea Regulilor:

15.1. Încălcarea oricăror reguli sau prevederi ale acestui contract poate duce la rezilierea imediată a contractului și evacuarea imediată a Clientului din apartament, fără restituirea sumelor plătite.

16. Reclamații și Soluționarea Disputelor:

 • 16.1. Orice reclamații sau dispută legată de ședere trebuie aduse la cunoștința Proprietarului în cel mult 24 de ore de la data check-outului. Părțile se angajează să depună eforturi rezonabile pentru a soluționa orice dispută în mod amiabil. În caz contrar, orice litigiu va fi supus jurisdicției judetului Hunedoara și va fi soluționat în conformitate cu legile în vigoare.

Semnături:

Șterge
Prin semnarea acestui contract, părțile implicate confirmă că au citit, înțeles și acceptat toate condițiile stabilite mai sus.
Data 02.03.2024 Ora 22:22